Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,-

0

Tacsystem Quartz Magic Plus Coating 30ml kit

På lager: 2

699,-
-+

OBS: Finner ikke datostempling på disse, har vært lagret ca 1 år i minst romtemperatur. Kan ikke se at det skal være noe problem å bruke denne fremdeles.

Tacsystem Quartz Magic Plus 30ml er en plast og metall coating. Quartz Magic Plus vil friske opp plast og beskytte metallkomponenter, den er derfor en universal og meget imponerende coating. Egnet for coating av utsatte steder som har betydelig slitasje, slik som felger, understell, eksos, hjulbuer og bremsekalipere. Quartz Magic Plus vil beskytte overflaten i ca 12 mnd, den tåler også særdeles høye temperaturer (+450°C) og derfor meget godt egnet til å beskytte bremekalipere og lakkerte, polerte eller forkrommede felger. Quartz Magic Plus vil motstå både bremsestøv og annen forurensing og minsker dermed behovet for bruk av sterk felgrens ol.

Innhold: 

  • 1x Tacsystem QUARTZ MAGIC PLUS coating 30ml
  • 1x Coating Block for Suede
  • 5x Suede 10x10cm mikrofiber applikatorer
  • 1x 40x40cm mikrofiber Suede klut

Egenskaper

  • Coating for plast, PPF, folie, matt folie, krom, aluminium, pulverlakkerte flater, bremsekalipere, felgcoating.
  • Langvarig beskyttelse mot forurensinger og kjemikalier
  • Utviklet spesielt for varmeutsatte områder som bremsekalipere, eksos og felger
  • Tåler særdeles høye temperaturer (+450°C)

Bruk:

Før Coatingen kan begynne er det viktig at rommet/lokalet er støvfritt og har god ventilasjon. Før du legger Quartz Magic Plus må underlaget være grundig klargjort. Dvs. rengjort og eventuelt polert grundig. Vi råder deg alltid til å være grundig med forarbeidet. Ta alltid en «wipe down» før du legger coatingen.
Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen. Når underlaget er klargjort legger du Quartz Magic Plus med en Coating Block og Suede. Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen og bytter SUEDE regelmessig (ca et panser, så bytte.) 

Start på ett panel, legg coatingen i et tynt lag på et lite område av gangen (Ca 80x80cm). Bruk gjerne trykkluft for å blåse rent applikator slik at du ikke får med deg krystallisert coating på underlaget, Krytalliserte partikler kan i verste fall ripe lakkerte flater/skrape opp folie osv. 

Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Legg ferdig et panel/område og tørk forsiktig over coatet overflate med en lofri klut etter ca 60 sekunder. Tørk overflaten igjen for andre gang og påse at det ikke er noen synlige highspots. Highspots er synlige i ca 20-30 minutter. Dersom du oppdager highspots innen en time etter du tørket av, kan du aktivere berørt område ved å påføre Quarts Magic Plus, bruk en ny SUEDE. Ved Coating av plast og matt folie vil Quartz Magic Plus gjøre folien mørkere men ikke blankere dersom du «buffer» etter påføring. Vær spesielt nøye med «buffing» på matte overflater ettersom highspots fort kan bli synlig på denne type underlag.

Quart Magic Plus kan legges i to lag på feks felger. Vent 1-2 timer før du legger coat nummer to. (Ved 25°C ca 1-time)

For optimalt resultat

Vask kjøretøyet grundig med Mystic Bubble.
Benytt Tar Zero og Iron Zero etter behov (avhengig av underlag).
Bruk Clay og Arcane Lube ved behov på felger.
Polere underlaget til ønsket resultat er oppnådd.
Området som skal coates må være fritt for olje og poleringsrester, vi anbefaler bruk av Oil Zero før du påfører coatingen.

Etter behandlingen

Vent minimum 1. time før du legger coat nummer to
Vent minimum 24 timer før kjøretøyet og coatet område utsettes for vann (hvis ikke kan du få waterspots).
Vent minimum 7. dager før første vask med kjemi.

Dersom du oppdager waterspot`s på plast eller lakkert metall etter behandlingen kan disse i mange tilfeller fjernes med Tacsystem Waterspot Zero. 
WaterSpot Zero må ikke benyttes før etter første vask og ikke før Coating er fullherdet (ca 7 dager etter påføring).

Ved profesjonelt bruk

Etter påføringen, la Coating herde med IR-lampe på ca 50-60°C i ca 10 minutter (anbefales ikke på folierte underlag)

Egnet underlag: Plast, PPF, folie, matt folie, krom, aluminium, pulverlakkerte flater, bremsekalipere, mm

Holdbarhet: 10-12mnd

Forbruk: Ca 20ml pr. behandling (type Audi E-tron, Tesla X)

Forbruk felg: ca 15ml pr felgsett (opp til 21″)

Tykkelse: 0,6-1 μm pr. lag

Temperaturbestandighet: +450 °C

Kontaktvinkel: 105° (første 6mnd)

pH-motstandighet: 5-12

Flashingtime:  Buffes etter ca 2 min (avhenger av underlag, temperatur, luftfuktighet)

Optimal temperatur ved påføring: 18-22°C (RH 45-65%)

Tid mellom lag/topper: 1. time ( 18-22°C )

Tørketid før vanneksponering: min 24 timer

Fullherdet: 5-7 dager

IR lampe: Ja, 50-60°C / 10 min

Konsentrasjon Quartz: 60% (99,9% renhet)

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger: 

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring: Ikke relevant
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

SIKKERHETSDATABLAD

Tac System

Tac System


Bilpleieprodukter fra Sør Korea.

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på