Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,-

0

Tacsystem Iron Zero metallpartikkelfjerner 500ml

På lager: 3

188,- 269,-

Tilbudet slutter 1.04.2024

-+

IRON ZERO 500ml er en dedikert metallpartikkelfjerner som løser opp metallpartikler fra blant annet bremse- og piggdekkstøv. IRON ZERO med sin avanserte pH-balanserte formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser og piggdekk.
Flyverust finnes overalt på veien og den trekker ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at flyverust fjernes fra lakken og andre overflater på kjøretøyet. IRON ZERO kan trygt brukes på alle kjøretøyets overflater, inkludert felger av aluminium, krom, polerte og lakkerte.
IRON ZERO bør ikke sprayes direkte på bremseskiver, spesielt ikke keramiske bremseskiver ettersom dette kan skade det keramiske belegget over tid. Husk at en metallpartikkelfjerner får lavere pH når den reagerer (< 5,5 pH) så viktig at produktet ikke tørker og skyll overflaten godt etter bruk. Sprayhode inkludert.

Egenskaper

 • pH-balansert formel (pH7,5)
 • Bryter trygt ned flyverust og annen forurensing
 • Mindre lukt en tidligere versjoner (Lett duft av kirsebær)
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets overflater (men unngå bremseskiver)
 • Trygg på felger av aluminium, krom, polerte og lakkerte
 • Utviklet og produsert på vår fabrikk i Sør-Korea

Bruk

 1. Spyl kjøretøyet grundig med rent vann (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
 2. Rist produktet godt før bruk
 3. Spray på ønsket område
 4. La produktet virke i 2-5 minutter (må ikke tørke)
 5. Spyl overflaten rikelig med vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
 6. Gjenta prosessen om nødvendig

Faresymbol

   

Signalord: Fare

Inneholder: Ammonium mercaptoacetate. Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter, Piperonal.

H-setninger: 

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Oppbevaring: -
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.


Annen informasjon 648/2004:
Inneholder 5-15 % anioniske overflateaktive stoffer. Parfyme.
2.3 Andre farer.
Ingen kjente.

Sikkerhetsdatablad: Iron Zero

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Iron Zero

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: YG10-W09R-D007-291T

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på