Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,-

0

Tacsystem Almighty cleaner coat 500ml

** Ikke på lager

419,- 599,-
-+

Tacsystem Almighty 500ml er en unik coating for plast og gummi, den kan også benyttes på glass, lakk og metall. Almighty rengjør lett møkkete overflater og legger igjen langvarig god beskyttelse på overflaten. Spesielt godt egnet til beskyttelse av dekksider, felger, plast i motorrom, gummilister rundt vindu, etc. Almighty er også godt egnet til å beskytte plastoverflater innvendig i bilen. Almighty må alltid påføres på tørt underlag. Sprayhode er inkludert. Prøv den også på vinduene på båten.

Bruk

  1. Sørg for at overflaten er ren og tørr
  2. Spray Almighty på en ren mikrofiberapplikator eller foam applikator 
  3. Påfør overflaten, på lakk og glass påfør i kryssmønster til du har dekket overflaten
  4. Tørk behandlet overflate etter ca 1-2 min med en lofri mikrofiberklut
  5. Tørk en gang til for å fjerne eventuelle «highspots» med en lofri mikrofiberklut
  6. Vent minimum 2.timer før behandlet overflate utsettes for vann.
  7. Viktig at produktet oppbevares med skrukork eller lukket trigger når ikke i bruk

Egnet underlag: Gummi, plast, lakk, glass, pulverlakkert overflate, PPF, krom, aluminium, gelcoat, mm

Holdbarhet dekksider: ca 2-3 uker (øvrige overflater ca 1mnd)

pH-motstandighet: 5-11,5

Optimal temperatur ved påføring: 18-22°C (RH 45-65%)

Flashingtime: Buffes etter ca 2min

Tørketid før vanneksponering: 2-4 timer

Fullherdet: Ca 4 timer (15-20°C)

Kjemisk fjernbar med: Høy pH 

Sikkerhetsdatablad: Almighty

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Almighty.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: MQ30-2082-C003-956G

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på